OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „GUMA K. BRONIKOWSKA-TRINSCHEK”

Poniżej przedstawiono Ogólne Warunki Sprzedaży, dalej w skrócie jako „OWS”, dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez Katarzynę Bronikowską- Trinschek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „GUMA K. BRONIKOWSKA- TRINSCHEK” z siedzibą w (60-571) Poznaniu przy ul. Engeströma 19 (NIP: 7810043223, REGON: 630465553), zwaną dalej „Sprzedawcą”.

OWS stanowią integralną część każdorazowej umowy sprzedaży towarów zawieranej między Sprzedawcą a innym podmiotem mającym status przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązujących przepisów, zwanym dalej „Kupującym”.

1. ZAWARCIE UMOWY
1.1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej (faksem, listem pocztowym, pocztą elektroniczną) oraz wyraźne potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Kupującego. Brak wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy nie może być poczytywany na równi z jego złożeniem, w szczególności z potwierdzeniem zamówienia.

1.2. Przyjmując zamówienie do realizacji Sprzedawca może zażądać od Kupującego przedstawienia stosownych dokumentów (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru NIP, decyzja o nadaniu numeru REGON).

2. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Podstawą ustalenia ceny są uzgodnienia stron z dnia potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastosowania cen według cennika na dzień potwierdzenia zamówienia.

2.2. Ceny towarów obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedawcy i zawierają cenę sprzedaży towaru. Jeżeli inaczej nie uzgodniono w potwierdzeniu zamówienia cena nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy oraz montażem zamówionych towarów.

2.3. Cena zamówionego towaru może ulec podwyższeniu w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności do momentu faktycznego wydania towaru Kupującemu. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o podwyższeniu ceny, a w razie braku akceptacji ze strony Kupującego, uznaje się, że umowa nie doszła do skutku.

2.4. Sprzedawca może przyznać Kupującemu kredyt kupiecki. Sprzedawca zachowuje prawo do cofnięcia lub ograniczenia kredytu kupieckiego w każdym czasie.

2.5. W uzasadnionych przypadkach przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia należnych mu płatności, a także uiszczenia zaliczki na poczet ceny towaru.

2.6. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA. PRAWO WŁASNOŚCI
3.1. Termin realizacji zamówienia zostanie określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten jest liczony najwcześniej od dnia doręczenia Kupującemu tego potwierdzenia.

3.2. Miejsce oraz termin wydania towaru podlegają uzgodnieniu przez strony. O ile okaże się to zasadne w danych okolicznościach w terminie 7 (siedmiu) dni przed zaplanowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym na piśmie (faksem, listem pocztowym, pocztą elektroniczną) datę oraz godzinę wydania towaru.

3.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za opóźnienie w realizacji zamówienia jest wyłączona w przypadku zaistnienia siły wyższej, a także innych okoliczności niezależnych do Sprzedawcy, w tym między innymi opóźnienia dostaw przez kontrahentów Sprzedawcy. W takich przypadkach Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ani zapłaty odszkodowania.

3.4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 3.3. powyżej niezależnych od Sprzedawcy a skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania takiej okoliczności uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia. Sprzedawca informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i wskazuje przewidywaną datę realizacji zamówienia.

3.5. Towar dostarczony Kupującemu wraz z towarzyszącą mu dokumentacją pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia całkowitej ceny towaru.

4. WADY TOWARU, PROCEDURA REKLAMACYJNA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1. Pojęcie wady towaru (wada fizyczna, wada prawna) należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

4.2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi (spedytorowi) z chwilą wydania towaru przewoźnikowi (spedytorowi) niezależnie od tego, która ze stron ponosi koszt transportu. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od wad lub do żądania zapłaty odszkodowania.

4.2. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania towaru najpóźniej w dacie jego wydania oraz zawiadomienia Sprzedawcy na piśmie o wykrytych wadach towaru najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od wydania towaru.

4.3. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi (odpowiedzialność Sprzedawcy – procedura reklamacyjna) w zakresie oraz trybie określonym poniżej. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy. Kupujący może również skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji (odpowiedzialność producenta/importera), o ile zamówiony towar został objęty gwarancją producenta/importera.

4.4. W przypadku wad, których wykrycie nie jest możliwe mimo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ich wykryciu na piśmie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od ich wykrycia pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

4.5. Ujawnienie się wad lub ich wykrycie nie jest równoznaczne z ich stwierdzeniem. Stwierdzenie każdorazowej wady poprzedza procedura reklamacyjna wszczynana przez Kupującego na piśmie (zawiadomienie). W każdym przypadku Kupujący wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca ustalonego przez strony.

4.6. Uwzględnienie reklamacji następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy lub sporządzenie opinii technicznej producenta (importera) towaru, Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie ujawnionej wady najwcześniej po otrzymaniu takiej ekspertyzy lub opinii.

4.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru okaże się niemożliwa lub wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych wydatków, Sprzedawca może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część otrzymanej od Kupującego ceny towaru.

4.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku, gdy zamówiony towar został wykonany z zastosowaniem materiału dostarczonego przez Kupującego.

4.9. Za możliwość zastosowania oraz skutki wykorzystania towaru w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego odpowiada wyłącznie Kupujący, nawet jeżeli Sprzedawca był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie finalnego produktu Kupującego. Sprzedawca nie zapewnia przydatności towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objęte umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę niezależnie od ich formy mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążąca podstawa do ustalenia konkretnego zastosowania towaru.

4.10. Kupujący może na własny koszt zwrócić Sprzedawcy towar niewadliwy i nieużywany po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Sprzedawcę. Towar objęty zamówieniem specjalnym, którego realizacja trwa powyżej 3 (trzech) miesięcy, nie podlega zwrotowi.

4.11. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, kiedy stwierdzona wada jest istotna i dotyka co najmniej połowy towarów dostarczonych przez Sprzedawcę w ramach danego zamówienia.

4.12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewyko- naniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę jest ograniczona do wysokości ceny towaru objętego daną umową, przy czym Sprzedawca odpowiada wyłącznie za możliwe do przewidzenia oraz typowe szkody Kupującego.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Za obowiązujące uznaje się OWS w każdorazowej wersji opublikowanej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: http://www.guma.poznan.pl/

5.2. Wyłączenie stosowania postanowień OWS może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności. Warunki umowy niezgodne z OWS nie wiążą Sprzedawcy, chyba że zostaną one w sposób wyraźny zaakceptowane przez niego na piśmie. Dotyczy to również klauzul, warunków czy dopisków wprowadzonych przez Kupującego na dokumentach towarzyszących zawieraniu i realizacji umowy ze Sprzedawcą. OWS są wiążące niezależnie od zastosowanego formularza zamówienia.

5.3. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.4. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Poznań, dnia 20.7.2017 r. wersja 2.0


Pobierz tekst jednolity